Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταίροι έργου

Το Εργαστήριο Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2015 και εκπληρώνει την βασική τριπλή υποχρέωση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων που είναι η έρευνα, η εκπαίδευση, και το κοινωνικό έργο. Η συμβολή του εργαστηρίου Οινολογίας στην στελέχωση της οινοβιομηχανίας με κατάλληλα στελέχη αλλά και η βοήθεια στην επίλυση των οινικών προβλημάτων αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Εργαστηρίου αυτού. Περιλαμβάνει ερευνητικό εργαστήριο, αίθουσα οργανοληπτικού ελέγχου και πειραματικό οινοποιείο. Στο χώρο του οινοποιείου παράγονται όλα κρασιά των διαφόρων πειραματισμών και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για το ευρύ κοινό (ερασιτέχνες ή και μελλοντικοί επαγγελματίες του οίνου). Οι τομείς έρευνας στους οποίους δραστηριοποιείται το Εργαστήριο Οινολογίας είναι κυρίως η αξιολόγηση του οινικού δυναμικού γηγενών ποικιλιών, η επίδραση  των αμπελουργικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και των οίνων, η βελτίωση της ποιότητας  των οίνων, η τεχνικές ωρίμανσης των οίνων, τα υλικά συσκευασίας και επίδρασή τους στην τελική ποιότητα των οίνων, η οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων. Το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση οινικής στρατηγικής της χώρας αλλά και των επιμέρους περιφερειών. Επίσης εκπροσωπεί το Γ.Π.Α. στο διεθνές δίκτυο οινικής έρευνας ΟINOVITIS, ενός δικτύου που προάγει την έρευνα στην αμπελουργία – οινολογία σε όλο τον κόσμο. To εργαστήριο είναι εξοπλισμένο για τις χημικές αναλύσεις των οίνων. Πιο συγκεκριμένα διαθέτει υγρό χρωματογράφο, αέριο χρωματογράφο, φασματοφωτόμετρο καθώς και όλα τα απαραίτητα όργανα για τις κλασικές αναλύσεις των οίνων. Επίσης διαθέτει χώρο για πειραματικές οινοποιήσεις και αίθουσα επτά θέσεων για οργανοληπτικό έλεγχο των οίνων.

Εργαστήριο Οινολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων
Δ/νση: Ιερά Οδός 75
Αθήνα, TK 11855

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων
Δ/νση: Ιερά Οδός 75
Αθήνα, TK 11855

Το Εργαστήριο Αμπελουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα πρώτα ιδρυθέντα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ιστορία 87 ετών, 91 μέλη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ), 60 μέλη βοηθητικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, περίπου 1500 ενεργούς φοιτητές και 12500 αποφοίτους γεωπόνους.

Το τμήμα παρουσιάζει μία μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων.

Το Εργαστήριο Αμπελουργίας λειτούργησε ταυτόχρονα με την ίδρυση της Έδρας της Αμπελουργίας, με το Νόμο 3577/28 η οποία είχε ως γνωστικό αντικείμενο ‘ανατομία, φυσιολογία, μορφολογία, βιολογία της αμπέλου, αμπελουργία και αμπελοτεχνία’.

Με τα διατάγματα που ακολούθησαν διετηρήθη υπό τον ίδιο τίτλο ως τακτική έδρα και εργαστήριο ( Διάταγμα 24/3/33, Α. Ν. 835/37, Διάταγμα της 2/10/39, Π.Δ. 296/81 (ΦΕΚ 86/81). Με το Νόμο 1268 λειτουργεί υπό την σημερινή του μορφή ως Εργαστήριο Αμπελουργίας στα πλαίσια του Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου. 

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Αμπελουργίας λειτουργεί, εκτός των εγκαταστάσεων και των υποδομών του εργαστηρίου στο κτίριο της πρώην Γεωπονοδασολογικής Σχολής, πειραματικός αμπελώνας  εκτάσεως περίπου 35 στρεμμάτων ο οποίος αξιοποιείται  ως  χώρος έρευνας και διατήρησης ειδών και ποικιλιών της αμπέλου. Σήμερα στον πειραματικό αμπελώνα διατηρούνται περίπου 350 ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου και 40 υποκείμενα (ποικιλίες διαφόρων ειδών του Γένους Vitis). Για τις καλλιεργητικές ανάγκες υπάρχει πλήρης σειρά γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων.  Σήμερα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου εργάζονται τρία μέλη ΔΕΠ, και  μία  διοικητικός υπάλληλος. Στα πλαίσια των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,  έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που αφορούν την μελέτη των ελληνικών ποικιλιών της αμπέλου τη Γενετική βελτίωση με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρκετών νέων ποικιλιών με ενδιαφέρονται χαρακτηριστικά, τον πολλαπλασιασμό, τη φυσιολογία της αμπέλου, και τη σχέση της αμπέλου με  βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Εργαστήριο Αμπελουργίας του
Α.Π.Θ.
Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη, 546 36

Το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανήκει στον Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

 • Χημεία των φυσικών προϊόντων (φυτικής, ζωικής και ορυκτήςπροελεύσεως) δηλαδή  απομόνωση δραστικών συστατικών, ταυτοποίηση, έλεγχος και χημική μελέτη (Γενική Φαρμακογνωσία – Δρογοχημεία).
 • Μελέτη των φαρμακευτικού ενδιαφέροντος δρογών και αρωματικώνφυτών (αιθέρια έλαια, αλκαλοειδή κλπ.: ανάλυση, προδιαγραφές και μέθοδοι βελτιώσεών των). Περιγραφή των δρογών, κατάταξη, μικροσκοπικός έλεγχος, καλλιέργεια αυτών, απομόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος και βιογένεση των φυσικών προϊόντων τους (Εφαρμοσμένη Φαρμακογνωσία).
 • Εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στηΦαρμακογνωσία.

Όλα τα παραπάνω από την φαρμακογνωστική άποψη.

Εργαστήριο Φαρμακογνωσάας του
Α.Π.Θ.
Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη, 546 36

Το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας φυσικών προιόντων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

αποτελεί ένα από τα πιο εξειδικευμένα εργαστήρια στην μελέτη φυσικών προϊόντων στην Ευρώπη. Μεταξύ των ενδιαφερόντων του είναι:

 • Μελέτη φυσικών πηγών (π.χ. αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας και της Βαλκανικής χερσονήσου, μικροοργανισμοί, μελισσοκομικά προϊόντα κ.ά.) με σκοπό την απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών με αξιοσημείωτες φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες.
 • Εφαρμογή σύγχρονων ή/και «πράσινων» τεχνικών στην παρασκευήφυσικών εκχυλισμάτων (εκχύλιση σε υπερκρίσιμες και υποκρίσιμες συνθήκες με μη τοξικούς διαλύτες, επιταγχυνόμενη υπό πίεση εκχύλιση, εκχύλιση υποβοηθούμενη με μικροκύματα, εκχύλιση υποβοηθούμενη με υπερήχους κ.ά.) και την απομόνωση φυσικών προϊόντων (xρωματογραφία κατανομής με φυγοκέντριση-FCPC, χρωματογραφία με υπερκρίσιμα ρευστά-SFC).
 • Εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών (π.χ. υγρή χρωματογραφία(υπερ)υψηλής απόδοσης συζευγμένη με ανιχνευτή φωτοδιόδων και φασματογράφο μάζας uHPLC-DAD-MS, αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματογράφο μάζας (GC-MS), υψηλής απόδοσης χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (HPTLC), φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) κ.ά.] για τον χαρακτηρισμό εκχυλισμάτων φυσικής προέλευσης.
 • Μεταβολομικές μελέτες για την αξιολόγηση του χημικού περιεχομένουδειγμάτων φυσικής προέλευσης και τον εντοπισμό βιοδεικτών που τα χαρακτηρίζουν.
 • Εφαρμογή μεθοδολογίας με αναλυτικές και χρωματογραφικές τεχνικέςγια την επιτάχυνση της βιοκατευθυνόμενης απομόνωσης βιοενεργών δευτερογενών μεταβολιτών.
 • Βιολογική αξιολόγηση φυσικών προϊοντων και συνθετικών αναλόγωντους ως προς τις αντιοξειδωτικές, αντιγηραντικές, αντιφλεγμονώδεις και λευκαντικές του δέρματος ιδιότητες με τη χρήση ενζυματικών και χρωματομετρικών μεθόδων.
 • Αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων (π.χ. απόβλητα ελαιοτριβείων,οινοποιείων, βιομηχανία χυμοποίησης κ.ά.) για την παραλαβή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Παραλαβή εκχυλισμάτων, εμπλουτισμένων κλασμάτων και απομονωμένων ουσιών σε πιλοτική κλίμακα, τα οποία αποτελούν φυσικές πρώτες ύλες για την ανάπτυξη συπληρωμάτων διατροφής, φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.
Εργαστήριο Φαρμακογνωσίαας και Χημείας του
Ε.Κ.Π.Α
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, ΤΚ 157 71

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4160/1929 (ΦΕΚ 198Α) έχοντας σκοπό «τας ερεύνας επί Φυτοπαθολογικών θεμάτων ενδιαφερόντων την Χώραν ημών και την εφαρμογήν των μέτρων και την παροχήν των μέσων δια την πρόληψην των εκ των ασθενειών και βλαβών των φυτών ζημιών της γεωργικής παραγωγής ημών…». Σήμερα το Ινστιτούτο καλύπτει επιστημονικά όλο το φάσμα της φυτοπροστασίας και φυτοϋγείας ενώ παράλληλα μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενή παραγωγή καθώς και την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών της στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επιπλέον, ανταποκρίνεται άμεσα στις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Λειτουργεί ως άμεσος και αποτελεσματικός συνεργάτης του ΥπΑΑΤ τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη χώρα όσο και για την ανταπόκριση του στις εκάστοτε υποχρεώσεις του έναντι της Ε.Ε. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΜΦΙ προσδιορίζεται από τις ανάγκες της Ελληνικής γεωργίας και τα προς αντιμετώπιση προβλήματα της. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής, η παραγωγή ανταγωνιστικών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, με διαδικασίες ασφαλείς για το περιβάλλον, τον καταναλωτή γεωργικών προϊόντων και τον εργαζόμενο στην αγροτική παραγωγή.

.

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Στ. Δέλτα 8,
Κηφησιά
ΤΚ 145 61

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011) και σε αυτόν συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α)- «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ). Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), του εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) έχει σαν κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση στην αλυσίδα παραγωγής των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών. Ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ερευνας του οργανισμού με τα 11 Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται  σε τομείς φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και κτηνιατρικής, περιβάλλοντος και τροφίμων αποτελεί τη μεγαλύτερη ερευνητική δομή της χώρας στον αγροτικό τομέα και προωθεί την καινοτομία μέσω της διενέργειας έρευνας, διάχυσης των γνώσεων, τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) διενεργεί έρευνα για την γενετική βελτίωση, φυσιολογία και φυτοπροστασία στο αμπέλι, δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, ενώ αντικείμενο του είναι να συλλέγει, ταυτοποιεί και ανάδεικνύει γενετικό υλικό προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργικής πρακτικής. Το ΙΕΛΥΑ έχει ορισθεί διατηρητής μεγάλου αριθμού ποικιλιών δενδρωδών (ελιά, υποτροπικά, εσπεριδοειδή και συκιά) που είναι εγγεγραμένες στον Εθνικό Κατάλογο. Το Τμήμα Αμπέλου του ΙΕΛΥΑ στην Αθήνα εκτός από διατηρητής της πλειοψηφίας των ποικιλιών αμπέλου του Εθνικού Καταλόγου (330) διατηρεί στην αμπελογραφική του συλλογή επιπλέον 300 γηγενείς ποικιλίες αμπέλου ενώ το αντίστοιχο Τμήμα στην Κρήτη διατηρεί αριθμό κλώνων διαφόρων ποικιλιών, γεγονός που καθιστά το ΙΕΛΥΑ το μεγαλύτερο διατηρητή των πολύτιμων γενετικών πόρων αμπέλου στην Ελλάδα.

.

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58
ΑΘΗΝΑ
ΤΚ, 11145

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Π ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ ΟΕ ασχολείται με τον πολλαπλασιασμό της αμπέλου εδώ και 36 χρόνια και έχει δημιουργήσει μια από τις πρότυπες μονάδες  πολλαπλασιασμού της αμπέλου στην Ευρώπη.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Λεόντιο Νεμέας (κορινθία), σε συνολική επιφάνεια 47 στρεμμάτων, με ψυγεία χωρητικότητας 3.200 κυβ. μ., στεγαζόμενα κτίρια 2.500 τ.μ., θερμοκήπια εξειδικευμένου πολλαπλασιασμού για κύπελλα 1.000 τ.μ. και ειδικά εντομοστεγή θερμοκήπια 740 τ.μ., όπου διατηρείται και αποθηκεύεται μόνο υγιές γενετικό υλικό από δεκάδες ελληνικές ποικιλίες και εκατοντάδες κλώνους αυτών. Επιπλέον η εταιρεία έχει εγκαταστάσεις στην ορεινή Αργολίδα. Εκεί σε ιδιόκτητη έκταση 290 στρεμμάτων καλλιεργούνται:

§    150 στρέμματα ως μητρικές φυτείες υποκειμένων για την παραγωγή πιστοποιημένου υλικού σε 5 υποκείμενα (1103P, R 110, 41 B, 140 Ru & S.O.4)

§    35 στρέμματα ως μητρικές φυτείες εμβολίων για την παραγωγή πιστοποιημένου υλικού σε 23 ποικιλίες και 38 κλώνους αυτών. §    30 στρέμματα ως μητρικές φυτείες εμβολίων για την παραγωγή υγιούς υλικού που πληρεί τις προδιαγραφές του πιστοποιημένου σε 35 ποικιλίες και 78 κλώνους αυτών. Η εμπειρία όλων των προηγούμενων χρόνων έχει οδηγήσει σήμερα το φυτώριο σε πλούσια τεχνογνωσία, που σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη συνεργασία σε εμπορικό και επιστημονικό επίπεδο με τον Κρατικό Οργανισμό Αμπέλου & Οίνου της Γαλλίας (IFV, ENTAV & INRA ®) καθιστούν την εταιρεία πρωτοπόρο στο πολλαπλασιαστικό υλικό της αμπέλου και εκτός συνόρων.

.

ΛΕΟΝΤΙΟ
Τ.Κ. 205 00
ΝΕΜΕΑ

Το Κτήμα Βιβλία Χώρα βρίσκεται στις πλαγιές του Παγγαίου ΄Ορους, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Οι δημιουργοί του, οι οινολόγοι Βασίλης Τσακτσαρλής και Βαγγέλης Γεροβασιλείου, εγκατέστησαν εκεί το 1998 έναν αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας, που σήμερα έχει έκταση 350 στρέμματα. Μέσα στον αμπελώνα βρίσκεται το σύγχρονο οινοποιείο, στο οποίο παράγονται τα κρασιά του Κτήματος.

Η φιλοσοφία του εστιάζει στην παραγωγή εκλεκτής ποιότητας οίνων, που φέρουν τη σφραγίδα του οικοσυστήματος του Παγγαίου και εκφράζουν τη μοναδικότητά του. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η καλλιέργεια στον αμπελώνα και η οινοποίηση γίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία και συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία. Σήμερα το Κτήμα Βιβλία Χώρα απασχολεί συνολικά 47 εργαζόμενους: 30 εργάτες, 5 υπαλλήλους – τεχνικό προσωπικό, 1 οινολόγο, 1 χημικό, 2 γεωπόνους, 1 λογίστρια και 7 υπαλλήλους γραφείου.

.

KTHMA ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Κ. 64008

Το Κτήμα Παυλίδη βρίσκεται στα Κοκκινόγεια Δράμας, στις παρυφές του όρους Φαλακρού, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπήλαιο του Αγγίτη και το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού.

Δημιουργήθηκε το 1999 από το Χριστόφορο Παυλίδη, ο οποίος μετά από επίμονη αναζήτηση επέλεξε αυτήν την περιοχή για την εγκατάσταση του αμπελώνα και του οινοποιείου του.

Κύριος στόχος του Κτήματος Παυλίδη είναι η παραγωγή εκλεκτών οίνων. Η διάθεση στον καταναλωτή ποιοτικών προϊόντων, αναγνωρίσιμων, με εκλεπτυσμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Για την επίτευξη των στόχων μας διαθέτουμε αμπελώνα 600 στρεμμάτων, ενώ υπάρχει η προοπτική συστηματικής επέκτασής τους με βασικό σκοπό την κάλυψη της παραγωγής μας από ιδιόκτητα αμπέλια, έτσι ώστε η ποιότητα της πρώτης ύλης να είναι πλήρως ελεγχόμενη. Στους αμπελώνες μας καλλιεργούνται ελληνικές κ διεθνείς ποικιλίες, γνωστές αλλά και λιγότερο διαδεδομένες, επιδιώκοντας πάντα, να φέρουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εδαφών (terroir) που από την αρχαιότητα μέχρι και τη νεότερη Ελλάδα, είχαν επιλεχθεί από τους προγόνους μας για την εγκατάσταση των αμπέλων τους.

.

KTHMA ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΕ
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
Τ.Κ. 66100
ΔΡΑΜΑ
elGreek